دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 25 مرداد ماه سال جاری با انتشار یک هفته نامه، یک دو هفته نامه، 28 فصلنامه و 8 دو فصلنامه موافقت کرد، در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که دو نشریه لغو امتیاز و یک روزنامه هم توقیف شوند.
به گزارش خبرگزاریی ایلنا،محمدعلی رامین دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات با اشاره به تصمیمات آخرین جلسه این هیات گفت:در این جلسه نشریات "سپیدار" و "پرستو" به دلیل انتشار عکس‌ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و عدم پای‌بندی به رسالت مطبوعاتی، مشمول بندهای 2 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات شناخته شدند و به دلیل اصرار بر تخلفات یاد شده به استناد تبصره 2 ماده 6 و تبصره ماده11 قانون مطبوعات،‌ لغو مجوز شدند.
همچنین روزنامه "آسیا" به دلیل انتشار عکس‌ها و تصاویر خلاف عفت عمومی و استفاده ابزاری از تصاویر و تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، مشمول بندهای 2، 3 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات شناخته شده و به دلیل اصرار بر تخلفات یاد شده به استناد تبصره 2 ماده 6 و تبصره ماده 12 آن قانون توقیف شد و مراتب جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به انتشار 38 نشریه جدید در کشور اظهار کرد: در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات با انتشار هفته‌نامه "تابش صبح" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی "محمد ودود حیدری"‌، 2 هفته نامه "رایحه قرآن" به صاحب امتیازی "جهاد دانشگاهی" و مدیر مسئولی "رحیم خاکی"، فصلنامه "دانش حسابداری" به صاحب امتیازی "دانشگاه شهید باهنر کرمان" و مدیر مسئولی "امید پورحیدری"، فصلنامه "پژوهش نامه ادبیات فارسی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان" و مدیر مسئولی "احمدرضا یلمه‌ها"، فصلنامه "رهیافتی نو در مدیریت آموزشی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت" و مدیر مسئولی "عباداله احمدی"، فصلنامه "مطالعات سیاسی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر" و مدیر مسئولی "قربانعلی گنجی جامه شوراتی"، فصلنامه "اسلام سیاست و ساختار بین‌الملل" به صاحب امتیازی "دانشگاه پیام نور" و مدیر مسئولی "قاسم فرج‌اللهی" مجوز انتشار را دریافت کردند.
وی افزود: فصلنامه "تحقیقات حسابداری و حسابرسی" به صاحب امتیازی "انجمن حسابداری ایران" و مدیر مسئولی "علی ثقفی"، فصلنامه "تحقیقات سیاسی و بین‌المللی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا" و مدیر مسئولی "علیرضا سبزیان موسی آبادی"، فصلنامه "آمایش محیط" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر" و مدیر مسئولی "مجید شمس"، فصلنامه "پژوهش‌های به زراعی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری" و مدیر مسئولی "امید صادقی‌پور"، فصلنامه "تخصصی ـ پزشکی" به صاحب امتیازی "جهاد دانشگاهی - واحد علوم پزشکی تهران" و مدیر مسئولی "مسعود حبیبی فزون آبادی"، فصلنامه "سیاست راهبردی" به صاحب امتیازی "دانشگاه جامع امام حسین (ع)" و مدیر مسئولی "یداله محمدی"، فصلنامه "پژوهش در علوم زراعی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی" و مدیر مسئولی "محسن رشدی"، فصلنامه "تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی" به صاحب امتیازی "دانشگاه معارف اسلامی" و مدیر مسئولی "ابراهیم کلانتری"، فصلنامه "مطالعات تفسیری" به صاحب امتیازی "دانشگاه معارف اسلامی" و مدیر مسئولی "ابراهیم کلانتری"، فصلنامه "عمران و مقام‌سازی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی "مهدی طارق"، فصلنامه "مندیش" به صاحب امتیازی "دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ـ دانشکده پرستاری الیگودرز" و مدیر مسئولی "مجید میری"، فصلنامه "مجله پژوهش‌های نوین دامپزشکی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد" و مدیر مسئولی "فیروز فدایی فرد" نیز منتشر می‌شوند.
دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات در ادامه اظهار کرد: فصلنامه "پژوهش‌های دام‌های بومی" به صاحب امتیازی "دانشگاه زابل" و مدیر مسئولی "مسعود علی‌پناه"، فصلنامه "بیهوشی و درد" به صاحب امتیازی "موسسه انجمن علمی رژیونال آنستزی و درد ایران" و مدیر مسئولی "فرناد ایمانی"، فصلنامه "مطالعات شهر ایرانی - اسلامی" به صاحب امتیازی "جهاد دانشگاهی" و مدیر مسئولی "حسین کلانتری خلیل آباد"، فصلنامه "پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی" به صاحب امتیازی "دانشگاه تربیت مدرس" و مدیر مسئولی "ابراهیم خدایار"، فصلنامه "پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی" به صاحب امتیازی "دانشگاه تربیت مدرس" و مدیر مسئولی "احمد علی خائف الهی"‌مجوز انتشار از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کردند.
بنابراین گزارش، رامین در ادامه افزود: با انتشار فصلنامه "La Revista Irani De Politica Exterior" به صاحب امتیازی "وزارت امور خارجه" و مدیر مسئولی "علی آهنی"، فصلنامه "Journal of Medical Biotechnology" به صاحب امتیازی "دانشگاه بقیه‌الله (عج)" و مدیر مسئولی "علی کرمی"، فصلنامه "Research in Cardiothoracic & Vascular Anesthsia" به صاحب امتیازی "موسسه انجمن علمی بیهوشی قلب ایران" و مدیرمسئولی "رسول فراست کیش"، فصلنامه "Language Teaching" به صاحب امتیازی "دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)‌" و مدیر مسئولی "عباسعلی زارعی موینی"، فصلنامه "راه اندیشه" به صاحب امتیازی "موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی" و مدیر مسئولی "رضا انشائی"، فصلنامه "ادب و عرفان" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان" و مدیر مسئولی "هادی خدیور"، 2 فصلنامه "تحقیقات زبان و ادب فارسی" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی" و مدیر مسئولی "سیدجعفر حمیدی"، 2 فصلنامه "ماشین‌های کشاورزی" به صاحب امتیازی "دانشگاه فردوسی مشهد" و مدیر مسئولی "سیدمحمدرضا مدرس رضوی" موافقت شد.
وی با اشاره به دیگر نشریات که مجوز انتشار را از هیأت نظارت بر مطبوعات دریافت کردند گفت: 2 فصلنامه "مدیریت تولید و عملیات" به صاحب امتیازی "دانشگاه اصفهان" و مدیر مسئولی "سعیده کتابی"، 2 فصلنامه "سیاست اجتماعی" به صاحب امتیازی "دانشگاه پیام‌نور" و مدیر مسئولی " امیر ملکی"، 2 فصلنامه "International Iranian Journal of Information scien" به صاحب امتیازی "مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری" و مدیر مسئولی "محمدرضا قانع"، 2 فصلنامه Iranian Journal for periodontology & Implantology " به صاحب امتیازی "انجمن علمی پریودنتولوژی ایران" و مدیر مسئولی "امیررضا رکن"، 2 فصلنامه "(Jundishapur Journal of Matural pharmaceutical products (JJNPP" به صاحب امتیازی "دانشگاه علوم پزشکی اهواز" و مدیر مسئولی "علی اصغر همتی"، 2 فصلنامه "Religious Inquiries" به صاحب امتیازی "دانشگاه ادیان و مذاهب" و مدیر مسئولی "سیدابوالحسن نواب" منتشر می‌شوند.
دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات در ادامه اظهار کرد: در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات "نامه علوم انسانی" به "پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی"، "UROLOGY JOURNAL" به "مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" و با تغییر مدیر مسئولی نشریات "میراث ملی" به "مسعود علویان صدر"، "نسخه دامپزشکی" به "حمید خانقاهی ابیانه"، "دیدگاه" به "ناصر خالدیان"، "پژوهش در فرهنگ و هنر" به "حسین کلانتری خلیل‌آباد" موافقت شد.

+ نوشته شده در پنجشنبه 1389/05/28ساعت 2:23 بعد از ظهر توسط اربابي |

منابع خبری از ایران گزارش میدهند ،عبدالله نوری دوشنبه شب در منزل خود میزبان بزرگترین گردهمائی رهبران و فعالان سیاسی جنبش سبز و جبهه ی اصلاحات بود
پس از ماه ها محدویت و فشار سنگین توسط حکومت بر جنبش سبز و رهبران آن ، افطار سبزدرآستانه ی روز قدس باردیگر همه ی علاقمندان جنبش سبز را کنار هم متحد وهمدل قرار داد
حضورآزادگان سرفراز جنبش پس از ماه ها حبس و انفرادی وتحمل شرایط بسیار سخت زندان درمیان دوستان و علاقمندان باعث تسکین قلوب و جای خالی عزیزان دربند در این همایش بزرگ ،باعث ناراحتی دوستان بود
در کنار رهبران جنبش ، نوادگان آیت الله خمینی وفرزندان آیت الله منتظری ،جمع کثیری از اعضای : مجمع روحانیون مبارز ، جبهه مشارکت ایران اسلامی ، کارگزاران سازندگی ، حزب اعتماد ملی ، نهضت آزادی ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) ، دفتر تحکیم وحدت ،مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه ، فعالان ملی مذهبی ، روشنفکران دینی، جمع کثیری ازروزنامه نگاران ودانشگاهیان مهمان عبدالله نوری بودند

از مدتی پیش محافل و رسانه های وابسطه به جریان حاکمیت در حرکتی هماهنگ با دنبال کردن خط ایجاد تفرقه در میان رهبران و فعالان جنبش سبز ، نشست و گردهمائی احزاب، گروه ها و فعالان حنبش رادر کنار هم غیر ممکن بیان میکردند که عبدالله نوری با برگزاری افطار سبز در منزل خود خط بطلانی بر تحلیل و استراتژی تفرقه افکنانه ی جناح اقتدارگرا کشید

همه بودند ،دستان گرم و مهربان سید محمد خاتمی به نشانه ی اتحاد و پافشاری در دفاع از حقوق مردم در دستان مصمم و با اراده ی شیخ مهدی کروبی ، سید حسن خمینی ، سید یاسر خمینی،سیدعلی خمینی وشیخ احمد منتظری ،احمد صدرحاج سید جوادی کهنسال ترین فعال سیاسی معاصر ،،سعید حجاریان جانباز اصلاحات ،محمد نوری زاد ،محمد موسوی خوئینی ها ،هاشم صباغیان،محمد مجتهد شبستری ،محمدجواد مظفر،سید محمد موسوی بجنوردی ،عبدالله رمضان زاده،ابوالقاسم سرحدی زاده ،صفدرحسینی ،محسن آرمیدن ،علیرضا رجائی ،علی حکمت ،موسوی لاری ، محمود حجتی ،فیض الله عرب سرخی ،محمد عطریانفر،احمد خرم ، هاشم آغاجری ،محمدرضا خاتمی ،عباس عبدی ،فریبرزرئیس دانا ،سازگارنژاد ،احمد قابل ،حسن اسدی زیدآبادی ،رضا تهرانی ،بیژن زنگنه ، سید سراج الدین موسوی ،جواد اطاعت ،بهزاد نبوی ،حبیب الله پیمان ،حمیدرضاجلائی پور ،غلامحسین کرباسچی،علی خاتمی،قدرت الله علیخانی ،محمدعلی ابطحی،محمد نعیمی پور،مرتضی کاظمیان ،علی شکوری راد،علیرضا علوی تبار،هادی قابل ،اسحاق جهانگیری،مصطفی ملکیان،غلامعباس توسلی،مجیدانصاری ،محمد ملکی،حسین انصاری راد،هرمیداس باوند و......، همه درافطارسبزکنارهم بودند .

+ نوشته شده در چهارشنبه 1389/05/27ساعت 4:4 بعد از ظهر توسط اربابي |